Articles by "Karan Aujla"
Showing posts with label Karan Aujla. Show all posts
POPULAR SONGS 2023 / 2024 & LYRICS, top songs, billboard 100, best new songs, song lyrics, trending, charts, letra, lirik lagu, sarki sözleri,
ਗੱਲ ਸੁਣ ਲ ਲਲਾਰੀਆਂ ਵੇ
ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਸਦੇ
ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੂੰਗੀ
Matching ਕਰਦੇਗ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ
ਸੁਣ ਲਾ ਵੇ ditto same ਚਾਹੀਦੀ
ਆ ਲੇ ਫੋਟੋ ਵੇ Ferrari ਲਾਲ ਦੀ
ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ
ਵੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ ਵੇ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਓਹਦਾ ਪੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ
ਓਹਨੂ ਚਂਗੇ ਲਗਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾ ਕੁੰਡਲ’ਆਂ ਪਵਾ ਲਵਾ
ਸੋਚਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਜਾ
ਸੋਚਦੀ ਆ ਨਾਮ ਓਹਦਾ
ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ tattoo ਬਣਵਾ ਲਵਾਂ
ਸੋਚਦੀ ਫੇਰ ਟਾਲਦੀ ਮੈਂ
Phantom ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੂੜ੍ਤੀ ਸਵਾ ਲਵਾਂ
ਓਹਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਉਮਰ ਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਵੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ ਵੇ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਮੇਰੇ ਲਯੀ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਵਾਰੀਆ ਨੇ
ਦੇਖੀ ਵੇ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇਰੇ ਵਿਕਦੇ
ਐਂਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲੱਗੇ ਜੱਟੀ ਤੇ ਲਯੀ ਕੇ
ਮੈਨੂ ਜਦੋਂ ਓਹੋ ਦੇਖੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਦੇ
ਕੱਮ ਮੈਨੂ ਬੱਡੇ ਸੁਨਿਅਰੇ ਕੋਲੋ ਕੜੇ
ਨਾਲੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸੇਫੋੜਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ
ਔਂਦਾ ਐ ਪ੍ਯਾਰ ਓਹਦਾ, ਹੋਣਾ ਏ ਦੀਦਾਰ ਓਹਦਾ
ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੋਯੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਾ
ਡਰ ਲਗਦਾ ਨਾ ਕਿੱਤੇ ਰਿਹ ਜਾਵਾ
ਸੱਦੀ ਨਾ ਸਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਵੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ ਵੇ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਵੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
Aujle ਨੂ ਲੋੜ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ
ਵੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ (ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ)
ਵੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ (ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ)
ਵੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ (ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ)
ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਲਾਰੀਆਂ ਵੇ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ

POPULAR SONGS 2023 / 2024 & LYRICS, top songs, billboard 100, best new songs, song lyrics, trending, charts, letra, lirik lagu, sarki sözleri,
In the vibrant tapestry of Punjabi music, Karan Aujla has emerged as a force to be reckoned with. His 2023 single, "52 Bars," transcends the realm of high-octane gym anthems and delves into introspective lyricism, showcasing a depth and versatility that few artists can match.

From Gritty Beats to Poetic Verses:

The song opens with a raw, distorted bassline that instantly grabs your attention. Aujla's signature deep vocals enter the fray, spitting verses steeped in street poetry. He paints vivid pictures of struggle, ambition, and the relentless pursuit of success. Lines like "Akh teri zindagi di taan 52 bars, har bar yaar level up kari" (Your life's rhythm is 52 bars, always leveling up, friend) capture the drive and hustle that permeate the track.

A Genre-Bending Tapestry:

"52 Bars" isn't just a traditional Punjabi track. Hip-hop influences weave seamlessly into the mix, adding a layer of complexity and depth to the music. The bridge bursts into a euphoric chorus, featuring Ikky's smooth melodic vocals, offering a stark contrast to the gritty verses. This genre-bending approach keeps the listener engaged, showcasing Aujla's ability to effortlessly navigate diverse musical landscapes.

A Visual Journey Through Hustle and Heart:

The official music video, directed by Amrit Thind, brings the song's multifaceted nature to life. Gritty street scenes, pulsating nightclubs, and introspective shots of Aujla in solitude create a visual tapestry that mirrors the song's emotional range. The video isn't simply a showcase of wealth and swagger; it delves into the anxieties and vulnerabilities that come with ambition and success.

More Than Just a Gym Anthem:

While "52 Bars" certainly holds the potential to become a gym anthem, its appeal extends far beyond the workout playlist. The song's introspective verses speak to a broader audience, resonating with anyone who has ever grappled with self-doubt, societal pressures, and the constant urge to push themselves to the limit. Aujla's vulnerability in portraying these struggles creates a sense of connection and makes the song deeply relatable.

A Legacy of Pushing Boundaries:

"52 Bars" is a testament to Karan Aujla's evolution as an artist. He isn't afraid to experiment, break down genre barriers, and explore the complexities of human emotions. This willingness to step outside the comfort zone has earned him a devoted fanbase and critical acclaim, further solidifying his position as a leading voice in Punjabi music.

So, crank up the volume, let the bass pulsate, and allow "52 Bars" to take you on a journey through grit, introspection, and the relentless pursuit of self-mastery. This isn't just a song; it's a conversation starter, inviting us to confront our vulnerabilities, celebrate our victories, and keep pushing ourselves to reach the next level, not just in the gym, but in every aspect of our lives.Man like ikky
Vaade karke na kadeeh zubaan mukkri
Jehde fukkre ne muhron ohna de layi fukkri
Hunn mitran nu shaunk hai ni race'an laun da ni
Ni meri khinch la lagaam mainu aankhe nukkri
Chitti sohniye kabootri vi rakhi hoyi ae
Kaali already mitran ne chhakki hoyi ae
Thoda dekh ke friend'an kar choose nakhro
Ni mainu tere naal di ne jhalli pakhi hoyi ae
Saanu patdi ae saadgi na patte surkhi
Ni main suttan Mexico kude uthan türki
Mera chef sun kehnda ajj ki khaoge ni
Dekh baitha main dubai kude todan burki
Eh taan lokan nu hi chaleya ni luck laggeya
Mera kinni vaari dharti naal nakk laggeya
Jadon hikk utte VVS shine kardi
Bhai pata lagda ke bhai lakh laggeya
Aa je hip te clip biba mare
Sehntaan manifest vi kare naale kara mehntaan
Tainu pata hoju velly naa pyar goriye
Ni tu ankh naal milave laake rakhe ainak'an
Assi peeth te ni hikk utte vaar kari da
Aappan jealousy ni karde pyar kari da
Ho aadi bannuga ya record toduga
Banda assi jehde hiisaab naal taiyar kari da
Kade gaya ni dhayan taan school'an te kude
Langi Jaandi life bapu de asool'an te kude
Jithe mildi ni matt behas karda ni yaar
Chup bulla utte aa te kahton khulla te kude
Mera pehla pehla kandeya ne pair vaddta
Mera time aaya kalla kalla kanda kaddta
Kalle da hi rohb aa bathera goriye
Ni taan hi toleyan ch mitran ne auna chhadta
Vekh gutt 41 millimeter kude
Dekh jatt thalle Car 2 seater kude
Sawa lakh di si whiskey macallan layi
Dass minute ch mukati ek litre kude
Haaye ni tainu diary'an hi de doon
Beh ke folli varke
Lai javin gyan biba kole khadd ke
Kaliyan di knowledge batheri jatt nu
Ni halle likhda ni gaane
Main kitaban padh ke
Kade socheya ni kinna
Utte chakke patshah
Khush Rehne aa ni jithe
Saanu rakhe patshah
Esse kakre ni kade
Kitte jhooth boleya
Kyunki utte baitha
Dekhda ae sache patshah
Ni aa jo vi aa zameer'an
Dekh bal rahiyan ne
Mainu ajj dass kal diyan
Kal rahiyan ne
Kade kade chevy nu chalavan goriye
Ni dekh jatt diyan
Panj sense'an chal rahiyan ne
Jadon khet dekheya te
Aappan bauni sikh li
Jadon mili mehbooba
Te barauni sikh li
Overall taan halaat
Aap thik kare ni
Ni roti pakki ni mili te
Aappan launi sikh li
I know you motherfuckers been waiting for a minute
You know how I'm saying
Here for the boss
This ain't your regular album

POPULAR SONGS 2023 / 2024 & LYRICS, top songs, billboard 100, best new songs, song lyrics, trending, charts, letra, lirik lagu, sarki sözleri,
Why does Annie tone so rudely?
ਐਨੀ ਜਿਆਦਾ rude ਕਾਹਤੋਂ ਟੋਨ ਕਰਦੀ

Do it like you own me
ਤੂ ਤਾ ਐ ਕਰੇ ਜਿਵੇ ਮੈਨੂੰ own ਕਰਦੀ

Behave a little, blondes
ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਕਰਲਾ behave ਗੋਰੀਏ

Don't do that babe
ਐਨੇ ਬੇਬੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ

As much as she calls
ਜਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ

It is time to beat money again
ਪੈਸਾ ਫਿਰਾ ਕੁੱਟਦਾ ਨੀ ਟਾਈਮ ਆ

very busy
ਬਾਹਲਾ busy

very busy
ਬਾਹਲਾ busy

Dude, what price did you take?
ਯਾਰੀ ਓ ਲਾਈ ਕੇਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨੀ

A little easy
ਥੋੜਾ easy

Take it easy
Take it easy

Dude, what price did you take?
ਯਾਰੀ ਓ ਲਾਈ ਕੇਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨੀ

A little easy
ਥੋੜਾ easy

Take it easy
Take it easy

Still you keep asking for time
ਫੇਰ ਵੀ ਤੂ ਟਾਈਮ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ

When we find out, our time will come
ਜਦੋ ਪਤਾ ਕੇ ਰਕਾਣੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ

How can you find out the value?
Value ਤਾ ਪਤਾ ਕੇਰਾ ਕਰ ਜੱਟ ਦੀ ਨੀ

Ask me my fan
ਤੇਰੇ ਨਾਲਦੀ ਤੋ ਪੁੱਛ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਆ

Sounding salutes from where it seems
ਵੱਜਦੇ ਸਲੂਟ ਜੱਟ ਜਿਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨੀ

As dc
ਜਿਵੇ dc

Ni like dc
ਨੀ ਜਿਵੇ dc

Oh my friend, come on, what price did you take? It's a little easy
ਓ ਯਾਰੀ ਓ ਲਾਈ ਆ ਕੇਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨੀ ਥੋੜਾ easy

Take it easy


Take it easy

Oh my friend, come on, what price did you take? It's a little easy
ਓ ਯਾਰੀ ਓ ਲਾਈ ਆ ਕੇਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨੀ ਥੋੜਾ easy

Take it easy
Take it easy

Come and try me everyday
ਕਮ ਰੋਜ ਦਾ ਰਕਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੇ

I will follow the follan
ਮੈ ਫੋਲਣ ਨੂ ਫੋਲ ਲਵਾਂ ਵਰਕੇ

Ten o'clock in the morning over the pot
ਦਸ ਅਜੇਗੀ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੜਕੇ

Ten will learn how many wheels
ਦਸ ਸਿਖਲੇਗੀ ਕਤਨੇ ਚਰਖੇ

My heart doesn't even move
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਉਣ ਨੂ

What did you say to make a tattoo?
ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਟੈਟੂ ਕੀਹਨੇ ਕੇਹਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂ

He tells you that he should not dream
ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਚ ਅਉਣ ਨੂ

I need you to sleep a little
ਮੈਨੂੰ ਤੂ ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਉਣ ਨੂ

The only thing that can be done is the blondes
ਔਜਲੇ ਦਾ ਇਕੋ ਆ ਠੱਕਾਣਾ ਗੋਰੀਏ ਨੀ

Surrey bc
Surrey bc

Surrey bc
Surrey bc

Oh my friend, come on, what price did you take? It's a little easy
ਓ ਯਾਰੀ ਓ ਲਾਈ ਆ ਕੇਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨੀ ਥੋੜਾ easy

Take it easy
Take it easy

Oh my friend, come on, what price did you take? It's a little easy
ਓ ਯਾਰੀ ਓ ਲਾਈ ਆ ਕੇਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨੀ ਥੋੜਾ easy

Take it easy
Take it easy

Biba Akkaya Pya I am on your suspicion
ਬੀਬਾ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਮੈ ਤੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ

I am beautiful in your eyes
ਮੈ ਤਾ ਸੋਹਣੀਏ ਹਰਾਨ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ

Do it until you ask questions
ਕਦੇ ਕਰੇ ਤੂ ਸਵਾਲ ਲਗੇ ਤੱਕ ਤੇ

Sometimes you ask, what is the fate of Banya?
ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਬੰਨਿਆ ਕੀ ਲਕ ਤੇ

I don't like it when the blondes are angry
ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਸੰਦ ਜਦੋ ਰਹਿਗੀ ਗੋਰੀਏ ਖਿਜੀ ਖਿਜੀ

excited excited
ਖਿਜੀ ਖਿਜੀ

Dude, come on, what price did you take?
ਯਾਰੀ ਓ ਲਾਈ ਆ ਕੇਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨੀ

A little easy
ਥੋੜਾ easy

Take it easy
Take it easy

Dude, come on, what price did you get?
ਯਾਰੀ ਓ ਲਾਈ ਆ ਕੇਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨੀ

A little easy
ਥੋੜਾ easy

Take it easy
Take it easy